Kinderen zijn de toekomst

Morgenwijzer

Morgenwijzer is een zelfstandige stichting voor basisonderwijs
Organisatie
Morgenwijzer is een organisatie van 20 schoollocaties, met een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van Morgenwijzer.
DaniŽlla van den Beemt heeft als college van bestuur de eindverantwoording van Morgenwijzer. Samen met de directeuren en ondersteund door de medewerkers van het servicebureau werkt Morgenwijzer aan kwalitatief goed onderwijs voor de regio.
Op basis van de WMS (wet medezeggenschap scholen) en de "Wet op goed onderwijs en goed bestuur" is de medezeggenschap vorm gegeven. De MR op de scholen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in overleg met de directeur; voor het totaal van Morgenwijzer heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschap een belangrijke rol. De gesprekspartner van de GMR is het college van bestuur.

Het college van bestuur
DaniŽlla van den Beemt

HIER treft u het managementstatuut.

Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt gevormd door 6 leden.
Dit zijn:
Rudi Overmars, voorzitter
Connie Arkensteijn
Gideon Folkers
Edward den Heeten
Paul Kop
Bert Verheugd

Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden.

Voor de vergoeding van de leden van de raad van toezicht wordt de "Regeling financiŽn hoger onderwijs" gevolgd. Deze regeling is van toepassing aangezien de toezichthouders een hoge maatschappelijke positie hebben en veel tijd steken in hun functie voor de stichting. Buiten de reguliere vergadering en voorbereidingen om hebben zij bijeenkomsten met de GMR, de schooldirecteuren en de externe stakeholders. Tevens zijn er vergaderingen omtrent strategie, zelfevaluatie van de raad van toezicht en bezoeken zij de verschillende basisscholen.
Wilt u mailen naar het secretariaat klik dan HIER

Klachten
Soms loopt het niet zoals u verwacht of wilt. We hebben afspraken gemaakt hoe we dit in goed overleg met u willen oplossen. Deze afspraken staan in de klachtenregeling. Elke schooldirecteur kan u informatie hier over geven. Klachten die voor u verder gaan dan het schoolniveau kunt u richten aan het college van bestuur via het secretariaat.

Protocol schorsing en verwijdering
Wat te doen bij (ernstig) ongewenst gedrag van een leerling.
We willen dat leerlingen van de Morgenwijzer kunnen vertrouwen op een veilige en vertrouwde leeromgeving. Iedereen heeft daarin een rol: kinderen, leerkrachten en ouders. Heel soms komt het voor dat een leerling zich zů gedraagt, dat de rust en veiligheid op school in het gedrang komen. Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar juist vanwege de ernst van zo'n situatie is het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe daarmee om te gaan. Daarvoor is dit protocol bedoeld. Het treedt in werking bij (ernstig) ongewenst gedrag van een leerling, waardoor de belangen van het kind en andere leerlingen en/of personeelsleden van de school geschaad worden. De directeur beoordeelt of er sprake is van bovenstaande criteria.
Klik HIER voor het protocol.

Privacy Morgenwijzer
klik HIER

Privacyreglement Morgenwijzer