Kinderen zijn de toekomst

Raad van Toezicht

Wat doet de Raad van Toezicht?

Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
De RvT treedt op als werkgever van de bestuurder en fungeert tevens als klankbord.
De leden staan het college van Bestuur inhoudelijk bij in de strategische beleidsvorming en het bewaken van de visie en strategie.
De toezichthoudende functie van de RvT krijgt met name vorm in de benodigde toestemming voor belangrijke beleidsdocumenten als de begroting en het jaarverslag.

Buiten de reguliere vergaderingen en voorbereidingen om, hebben de leden van de RvT bijeenkomsten met de GMR, de schooldirecteuren en de externe stakeholders.
Zij leggen schoolbezoeken af en investeren ook tijd in zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering.
Voor de jaarlijkse vergoeding van de leden wordt de WNT in combinatie met de regeling normering topinkomens OCW-sectoren gevolgd.
Op de samenstelling van de RvT is een rooster van aftreden van toepassing.

De huidige leden zijn: Bert Verheugd (voorzitter), Sandra Bruinsma, Krijno van Vugt, Loes Ypma en Nico Vrijenhoek.